Các điều khoản của hợp đồng ngoại thương

CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG – SALES CONTRACT
Trong hợp đồng ngoại thương, có các điều khoản (Article) bắt buộc như:
1. Commodity/Description of Goods/Materials: điều khoản tên, mô tả hàng hóa
2. Quantity/weight: Số lượng, trọng lượng hàng
3. Quality/ Specifications: Chất lượng/ Phẩm chất hàng hoá
4. Price: đơn giá hàng, kèm theo điều kiện thương mại
5. Shipment/Delivery terms: thời hạn, địa điểm giao hàng, cách thức giao hàng
6. Necessary documents/document required/negotiation documents: Chứng từ giao hàng
7. Settlement/payment: phương thức, thời hạn thanh toán

Ngoài ra, có các điều khoản tự chọn nhằm đảm bảo thêm tính đầy đủ của hợp đồng như:
8. Warranty: bảo hành hàng hóa (nếu có)
9. Packing & Marking: quy cách đóng gói, và ghi nhãn hiệu hàng hóa
10. Insurance: Bảo hiểm
11. Force Majeure: bất khả kháng
12. Claim: khiếu nại
13. Arbitration: trọng tài
14. Other conditions: các quy định khác
15. Termination of the contract: chấm dứt hợp đồng
16. Patent right: vi phạm bản quyền
17. Installation – Test run – Commissioning – Tranning: Lắp đặt – Chạy thử – Nghiệm thu- Đào tạo

Chia sẻ: