Lịch học

Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu-Logistics

Ngày khai giảng: 21/11/2017

Thời gian: 18:30 - 20:30 | T3-5-7

Số buổi: 20

Giảng viên: Mr Hà

Học phí: 3,000,000 VNĐ

Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu-Logistics

Ngày khai giảng: 20/11/2017

Thời gian: 18:30 - 20:30 | T2-4-6

Số buổi: 20

Giảng viên: Mr Hà

Học phí: 3,000,000 VNĐ

Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu-Logistics

Ngày khai giảng: 21/10/2017

Thời gian: 18:30 - 20:30 | T3-5-7

Số buổi: 20

Giảng viên: Mr Hà

Học phí: 3,000,000 VNĐ

Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu-Logistics

Ngày khai giảng: 20/10/2017

Thời gian: 18:30 - 20:30 | T2-4-6

Số buổi: 20

Giảng viên: Mr Hà

Học phí: 3,000,000 VNĐ

Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu-Logistics

Ngày khai giảng: 21/09/2017

Thời gian: 18:30 - 20:30 | T3-5-7

Số buổi: 20

Giảng viên: Mr Hà

Học phí: 3,000,000 VNĐ