Hỏi đáp

Khai bổ sung nợ C/O

Sent by thao on December 5, 2017

Khai bổ sung nợ C/O

Câu hỏi: Trên tờ khai nhập khẩu. Ngày 07/11/2017 công ty đã khai hải quan NK lô máy móc nhập từ Nhật Bản và đã khai ” nợ CO form AJ, bổ sung trong vòng 30 ngày”. Tuy nhiên đến ngày 17/11/2017 phía shipper – Nhật Bản thông báo họ đang tiến hành hoàn thành CO form JV cho công ty . Vậy trường hợp này công ty có thể khai bổ sung lại thông tin nợ CO form AJ thành Nợ CO form JV không ?

 

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

– Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 5975/TCHQ-GSQL ngày 11/09/2017 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O:

“Ngày 4/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 13959/BTC- TCHQ hướng dẫn cụ thể về các trường hợp nộp C/O (trừ C/O mẫu VK, KV và mẫu EA) sau thời điểm làm thủ tục hải quan là: “Trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan…”

Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT- BTC ngÀy 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan thực hiện thống nhất đối với các trường hợp nộp bổ sung C/O như sau:

Khi thực hiện nộp bổ sung C/O, người khai hải quan khai nội dung thông tin khai bổ sung trên tờ khai AMA thông qua Hệ thống (đối với tờ khai hải quan điện tử) hoặc khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC (đối với tờ khai hải quan giấy) và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai”

Căn cứ quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính:

“Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan

1. Các trường hợp khai bổ sung:

a) Người khai hải quan được khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi Hệ thống phân luồng tờ khai nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan;

b) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;…”

Trường hợp Công ty phát hiện sai sót, khai báo sai về thông tin nợ C/O trên tờ khai thì Công ty có thể khai báo bổ sung về thông tin nợ C/O trên tờ khai cho chính xác theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC trước khi nộp bổ sung C/O mẫu JV.

Khi Công ty nộp bổ sung C/O mẫu JV, Công ty cần lưu ý:

+ Khai bổ sung số tham chiếu C/O ngày cấp C/O tại Phần ghi chú của tờ khai theo hướng dẫn tại mục 1.68, phụ lục II, Thông tư số 38/2015/TT-BTC (nếu tại thời điểm đăng ký tờ khai Công ty chưa có đầy đủ thông tin để khai báo số C/O và ngày cấp ở phần ghi chú).

+Thực hiện đúng quy định tại công văn số 5975/TCHQ-GSQL ngày 11/09/2017 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O: “Khi thực hiện nộp bổ sung C/O, người khai hải quan khai nội dung thông tin khai bổ sung trên tờ khai AMA thông qua Hệ thống (đối với tờ khai hải quan điện tử) hoặc khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC (đối với tờ khai hải quan giấy) và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai”. Như vậy, việc khai bổ sung AMA hoặc khai bổ sung theo mẩu số 03/KBS/GSQL và việc nộp bổ sung C/O phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Chia sẻ: