Hỏi đáp

Khai báo CO điện tử trên tờ khai hải quan

Sent by thao on February 6, 2018

Khai báo CO điện tử trên tờ khai hải quan

Câu hỏi: Chúng tôi có nhận được thông tin từ các Nhà cung cấp tại Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore sẽ sử dụng C/O mẫu D điện tử và không sử dụng C/O mẫu D bản giấy. Theo đó, các Nhà cung cấp từ các nước này không chuyển bản C/O form D mẫu giấy như trước đây mà chỉ gửi số C/O điện tử được cấp.Chúng tôi chỉ khai báo số C/O điện tử trên tờ khai theo đúng hướng dẫn tại công 78/TCHQ-GSQL ngày 05/01/2018 mà không nộp bản C/O gốc (giấy) như trước đây thì có được xem xét được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt tương ứng không?

 

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Tham khảo Công văn 78/TCHQ-GSQL ngày 05 tháng 01 năm 2018 về việc hướng dẫn kiểm tra C/O mẫu D điện tử thông qua cơ chế 1 cửa ASEAN:

“I. Hướng dẫn người khai hải quan khai c/o trên tờ khai:

Trường hợp người khai hải quan khai c/o mẫu D điện tử để được xem xét hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt, hướng dẫn người khai hải quan khai số tham chiếu c/o điện tử và ngày cấp trên tờ khai hải quan, cụ thể:

Đối với tờ khai hải quan điện tử:
1.1 Hướng dẫn ngưòi khai hải quan khai số tham chiếu và ngày cấp c/o điện tử tại chỉ tiêu 1.68-Phần ghi chú trên tờ khai hải quan theo cấu trúc sau:

##DDMMYYYYZZZZZZZZZZ##

Trong đó:

DDMMYYYY (8 ký tự): Là ngày cấp c/o (DD: Ngày; MM: Tháng; YYYY: Năm)

ZZZZZZZZZZ: Là số tham chiếu c/o

Ví dụ: c/o số tham chiếu TH123456789 cấp ngày 02/01/2018 thì nhập như sau: ##02012018TH123456789##

Lưu ý: Trường hợp có nhiều C/O thì nhập thông tin liên tiếp của các C/O theo cấu trúc sau:

##DDMMYYYYZZZZZZZZZZ###DDMMYYYYZZZZZZZZZZ##

Ví dụ: có 2 c/o TH123456789 ngày cấp 02/01/2018 và c/o TH654321789 ngày cấp 03/01/2018 thì nhập như sau:

##02012018TH123456789####03012018TH654321789##

Trường hợp chưa có c/o tại thời điểm làm thủ tục hải quan và muốn bổ sung c/o sau thòi điểm làm thủ tục hải quan, hướng dẫn người khai hải quan khai báo việc bổ sung c/o trên tờ khai hải quan tại thòi điểm làm thủ tục hảiquan tại chỉ tiêu 1.68-Phần ghi chú của tờ khai hải quan để được được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt khi khai báo bổ sung c/o.
Ví dụ: khai “Nộp bổ sung C/O” hoặc “Nợ C/O” trên Phàn ghi chú.

Khi ngưòi khai hải quan khai bổ sung c/o, hướng dẫn người khai hải quan thực hiện nghiệp vụ AMA – khai bổ sung sau thông quan và khai thông tin c/o tại chỉ tiêu Phần ghi chú trên tờ khai AMA theo cấu trúc hướng dẫn tại mục 1.1 nêu trên.

Đối vói tờ khai hải quan giấy:
Hướng dẫn ngưòi khai hải quan số tham chiếu và ngày cấp c/o tại chỉ tiêu 32 “Chứng từ đi kèm” theo cấu trúc hướng dẫn tại mục 1.1.
2.2 Trường hợp chưa có c/o tại thời điểm làm thủ tục hải quan và muốn bổ sung c/o sau thòi điểm làm thủ tục hải quan, hướng dẫn người khai quan khai báo việc bổ sung c/o khai hải tại chỉ tiêu 32 “Chứng từ đi kèm” của tờ khai hải quan để được được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt khi khai báo bổ sung c/o.

Khi người khai hải quan khai bổ sung sau thông quan, hướng dẫn người khai hải quan khai báo số tham chiếu và ngày cấp c/o điện tử tại mục 4 văn bản đề nghị khai bổ sung theo Mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC theo cấu trúc hướng dẫn tại mục 2.1 nêu trên.”

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp sử dụng C/O điện tử để thay thế cho C/O giấy như trước đây thì thực hiện theo hướng dẫn nêu trên. Theo đó, công chức Hải quan sẽ kiểm tra tính hợp lệ của C/O để xem xét có được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt hay không.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Chia sẻ: